Get Adobe Flash player

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Web Browser Firefox หรือ Internet Explorer

สวนพฤกษศาสตร์โปรแกรมสารสนเทศ

สถิติเว็บไซต์

We have guests online

ฝ่ายบริหารโรงเรียนแก่งคอย

 

นายณัฐนันท์  ดนูพิทักษ์ 
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

 

รองผู้อำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ 

รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานคุลคลและงบประมาณ
นางสาวรจนา สุวรรณภา
นางปาหนัน  บัวโฮม
นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์