Get Adobe Flash player

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Web Browser Firefox หรือ Internet Explorer

สวนพฤกษศาสตร์โปรแกรมสารสนเทศ

สถิติเว็บไซต์

We have guests online

 

::: ความหมาย :::

1. มณฑปพระพุทธบาท - โรงเรียนแก่งคอยอยู่ในจังหวัดสระบุรีซึ่งมีมณฑปพระพุทธบาทเป็นสัญลักษณ์

2. ห่วงวงกลม - สัญลักษณ์สีแห่งความสามัคคี ประกอบด้วย สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีแสด สีฟ้

3. รัศมี - แสงสว่างแห่งปัญญา

4. อักษร ก ค - อักษรย่อโรงเรียนแก่งคอย

5. ลูกโลก - เป็นโรงเรียนที่จัดหลักสูตรเทียบเีคียงมาตรฐานสากล

 

 

::: พระพุทธรูปประจำโรงเรียนแก่งคอย ::: หลวงพ่ออุดมมงคล

::: คติพจน์ของโรงเรียน:::
วิชชา วรํ ธนํ โหติ 
วิชา - เป็นทรัพย์อันประเสริฐ
::: วิสัยทัศน์:::
โรงเรียนแก่งคอยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีไทย
::: อัตลักษณ์:::
งามแบบไทย คุณภาพแบบสากล

::: เอกลักษณ์ของสถานศึกษา:::
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนงามแบบไทยคุณภาพแบบสากล
::: ปรัชญาของโรงเรียน:::
มองกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี
::: สีประจำโรงเรียน:::
สีเขียว หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า
สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม ความดี ความงาม
เขียวเหลือง หมายถึง แหล่งของผู้ประพฤติในคุณธรรม ความดีเพื่อความเจริญก้าวหน้า ของชีวิตและสังคม
::: พันธกิจ:::

1. บริหารจัดการตามระบบบริหารคุณภาพ
2. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้เป็นพลโลก

::: เป้าประสงค์:::
เป็นโรงเรียนที่ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนมีศักยภาพเป็นพลโลก