Get Adobe Flash player

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Web Browser Firefox หรือ Internet Explorer

สวนพฤกษศาสตร์โปรแกรมสารสนเทศ

สถิติเว็บไซต์

We have guests online

ระเบียบและข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

1. เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 07.30 -16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

กำหนดเวลายืม-คืน 07.30 - 08.10 น.

11.00 - 13.00 น.

15.00 - 16.00 น.

2. ผู้มีสิทธิเข้าใช้ห้องสมุด

ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และชุมชน

3. การยืมหนังสือ ออกจากห้องสมุด

สำหรับนักเรียน

3.1 การยืมหนังสือออกนอกห้องสมุด นักเรียนต้องมีบัตรสมาชิกห้องสมุด

3.2 บัตรยืมหนังสือใช้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้อื่นนำไปใช้

3.3 ในการยืมหนังสือ จะต้องแสดงบัตรยืมต่อเจ้าหน้าที่ โดยหนังสือทั่วไป ยืมได้คนละ 3 เล่ม นาน 7 วัน

3.4 การคืนหนังสือที่ยืม ต้องคืนหนังสือตามวันที่กำหนดส่ง พร้อมกับนำบัตรยืมมาประทับตราวันส่งทุกครั้ง หนังสือที่เกินกำหนดส่ง จะถูกปรับเล่มละ

1 บาท ต่อ 1 วัน

สำหรับครู อาจารย์

การยืม-คืน หนังสือประกอบการเรียนการสอนยืมได้นาน 1 ภาคเรียน หรือทำความตกลงกับบรรณารักษ์เป็นกรณีพิเศษเป็นคราวๆ ไป

4. มารยาทและข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

ห้องสมุดเป็นสถานที่ๆ นักเรียนจะเข้าไปอ่านหนังสือ ดังนั้นผู้ที่จะใช้ห้องสมุดจะต้องมีมารยาท และรู้จักข้อปฏิบัติในการใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ทุกคนดังนี้

4.1 เมื่อจะเข้าห้องสมุด จะต้องวางกระเป๋า และสิ่งของอื่นไว้นอกห้องควรนำเฉพาะสมุดบันทึก หรือสมุดจดงานเท่านั้น

4.2 ถอดรองเท้าวางไว้บนชั้นรองเท้าให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสมุด

4.3 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียน

4.4 ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังขณะอยู่ในห้องสมุด

4.5 ห้ามนำขนม อาหาร เครื่องดื่ม เข้ารับประทานหรือดื่มในห้องสมุด

4.6 เมื่อนักเรียนลุกจากเก้าอี้ควรเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

4.7 หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ควรหยิบอ่านทีละ 1 ฉบับ เมื่ออ่านเสร็จแล้วควรนำไปเก็บที่เดิม หรือไว้ที่โต๊ะพักหนังสือ

4.8 ต้องดูแลรักษาหนังสือ เอกสารของห้องสมุด มิให้ถูกฉีก ตัด ขโมย  หรือทำลาย