Get Adobe Flash player

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Web Browser Firefox หรือ Internet Explorer

สวนพฤกษศาสตร์

โปรแกรมสารสนเทศ

สถิติเว็บไซต์

We have guests online

นางธณัฐฎา พีพืช
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
งานที่รับผิดชอบ::สหกรณ์, โภชนาการฝ่ายผลิต

นางสาวฤดี ประสพศักดิ์
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา::กศ.ม.
หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน
นางอรชร สุขเกษม
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา::กศ.บ. (วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ)
งานที่รับผิดชอบ::หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน
นายนพรัตน์ พลอินทร์
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา::กศ.บ.(เคมี)
งานที่รับผิดชอบ::หัวหน้างานคณะสีเหลือง,หัวหน้าระดับชั้น ม.5

นางพัชรา ผลหมู่
ตำแหน่ง:::ครูเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา::
กศ.บ. (ชีววิทยา)
งานที่รับผิดชอบ::นิเทศภายใน

นางสมหมาย ดีชื่น
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา::
กศ.บ. (ชีววิยา)
งานที่รับผิดชอบ::หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นางสุคนธา โพธินุช
ตำแหน่ง::: ครูชำนาญการพิเศษ
วัดผลกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::
กศ.บ. (ชีววิทยา)
งานที่รับผิดชอบ::ผู้ช่วยรองฯฝ่ายกิจการนักเรียน , หัวหน้างานดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน,
หัวหน้าระดับชั้นม.2
นายสมบัติ ธารบริสุทธิ์กุล
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา::
วท.ม (การสอนฟิสิกส์)
งานที่รับผิดชอบ::งานแผนงานวิชาการ

นางสาวลักขณา สุนะศรี
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา::
วท.บ.(ฟิสิกส์)
งานที่รับผิดชอบ:: หัวหน้างานอย.น้อย , งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นายปกรณ์ พืชเงิน
ตำแหน่ง:::ครู

วุฒิการศึกษา::
กศ.บ.(การสอนฟิสิกส์)
งานที่รับผิดชอบ::งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, งานโสตทัศนศึกษา, งานสหกรณ์
นางสาวรุจานันท์ เรืองภัทร์กุลกิจ
ตำแหน่ง:::ครู

วุฒิการศึกษา:
:วท.บ.(เคมี)
งานที่รับผิดชอบ::สหกรณ์โรงเรียน


นางธัญลักษณ์ ทรัพย์สุข
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา::
วท.บ.(เคมี)
งานที่รับผิดชอบ::คณะกรรมการแผนงาน, งานตรวจสอบภายในการเงินและบัญชี

นางสาวสุภาพร  วงษ์ที 
ตำแหน่ง:::ครู

วุฒิการศึกษา::วท
.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการอาหาร)

งานที่รับผิดชอบ::เจ้าหน้าที่พัสดุงานบุคลากร
นางสาวกนกพร  ไหมชุม
ตำแหน่ง:::ครู
วุฒิการศึกษา:: (เคมี)
นางสาวธาริณี  แสนตลาด 
ตำแหน่ง:::ครู ผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา::
ค.บ.(เคมี)

งานที่รับผิดชอบ::จดบันทึกการประชุมประจำเดือน, งานยาเสพติด, สหกรณ์
นางสาวกัลยาณี  พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา:::วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)

นายกรกช  ฝ้ายป่าน
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา:::ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
งานที่รับผิดชอบ::กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
website:::ระบบสุริยะ
นายวุฒิไกร ไทยสมัคร
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา:::คบ.(ฟิสิกส์)
งานที่รับผิดชอบ::งานอาคารและสถานที่
website:::แรงเสียดทาน
นางสาวเสาวลักษณ์  ผุลลาวงษ์
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา:::คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
งานที่รับผิดชอบ::ฝ่ายกิจการนักเรียน
website:::บรรยากาศ
นางหทัยรัตน์ จันทร์แจ่ม
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา:: (ชีววิทยา)
นายอนุวัฒน์  มงคล
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา:: (ฟิสิกส์)
นางรัตนา จันทากาศ
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา:: (เคมี)
นายกฤษฎา  ฤาชา
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา:: (เคมี)
นายทองพูน  ขยันจิตต์
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา:: (ฟิสิกส์)
นายเชิดชาย ฉิมบุรุษ
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา:: กศ.บ.(ชีววิทยา)
นางสาววิมลศิริ บุญเฉลียว
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา:: ศษ.บ.(ชีววิทยา)
นางสาวจันทร์จิรา  สมทรัพย์
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา:: กศ.บ.(ชีววิทยา)