Get Adobe Flash player

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Web Browser Firefox หรือ Internet Explorer

สวนพฤกษศาสตร์

โปรแกรมสารสนเทศ

สถิติเว็บไซต์

We have guests online
นางภาวนา พลอินทร์
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วุฒิการศึกษา::ค.บ.(สังคมศึกษา)

นางนันทวัน อวยพร
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::ค.บ.(สังคมศึกษา)


Master Teacher
นางศรัณย์พร เทียนหอม
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา::ค.บ.(สังคมศึกษา)

Master Teacher
นางทัศนีย์ ไตรพิพัฒน์
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ
ห้องสมุดกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::ค.บ.(สังคมศึกษา)

website::tassanekksgeclass.com
E-mail:: CLOAKING

นายสมภพ ดอกดวง
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา::กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)

E-mail:: CLOAKING

ว่าที่ ร.ต.สมชาย  บุญคุ้ม
ตำแหน่ง:::ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:: กศ.บ. (สังคมศึกษา)

นางสิริรัตน์ แสนวัง   
ตำแหน่ง:::ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา::ศษ.บ.(สังคมศึกษา)

E-mail:: CLOAKING

Master Teacher
นางสาวอัจฉราภรณ์ ทานุ
ตำแหน่ง:::ครู
วุฒิการศึกษา::ค.บ.(สังคมศึกษา)

E-mail:: CLOAKING

นางสาวณภัทร อุ่มเพชร
ตำแหน่ง:::ครู
วุฒิการศึกษา::ค.บ.(ประวัติศาสตร์)

ว่าที่ ร.ต.ชฎายุ บุตรศรี 
ตำแหน่ง:::ครู
วุฒิการศึกษา::กศ.บ. (การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
website::ครูโดมสอนสังคม , ห้องเรียนครูโดม

นางเจือจันทร์  สุขแจ่ม
ตำแหน่ง:::ครู
วุฒิการศึกษา::

นายเกรียงไกร  ภูมิพานิชย์
ตำแหน่ง:::ครู ผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา:: ค.บ. (สังคมศึกษา)

นางสาวเพทาย สุขสว่าง
ตำแหน่ง:::ครู ผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา:: ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) , ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

นางสาวสุจินดา  ประกอบผล
ตำแหน่ง:::ครู ผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา:: ค.บ. (สังคมศึกษา)
website::เรื่องเล่าของครูจิน

ว่าที่ ร.ต.เจษฎา  สามี
ตำแหน่ง:::ครู ผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา:: ค.บ. (สังคมศึกษา)
website::ห้องเรียนครูแชมป์

นายวิศวกร  ไพรสารี
ตำแหน่ง:::ครู อัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา:: น.บ. (นิติศาสตร์)