Get Adobe Flash player

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Web Browser Firefox หรือ Internet Explorer

สวนพฤกษศาสตร์โปรแกรมสารสนเทศ

สถิติเว็บไซต์

We have guests online

นายกฤติน หันพิมาย
ตำแหน่ง:::ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วุฒิการศึกษา::กศ.บ.(พลศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ:: หัวหน้างานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
Website:: วัยเรียนวัยรุ่น
นายฉัตรชัย สุวรรษโชติ
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
พัสดุและประชาสัมพันธกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา:::กศ.บ.(พลศึกษา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
นายประกิต เตโช
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ.(พลศึกษา)

นางศิวิไล กสิกิจสกุลผล
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:: ค.ม.
งานที่รับผิดชอบ: ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ,หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน,
งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
website:: บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

นางดนิตา ประเสริฐสุด
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ
งานที่ปรึกษาพัสดุกลุ่มสาระฯ
วุฒิการศึกษา::ค.บ.(การบริหารการศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ:::
หัวหน้างานพัสดุ
website:: สมุนไพรไทย
นายวิทูร สอนสระคู
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการ
หัวหน้างานกีฬากลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::: วท.บ.(การฝึกและการจัดการกีฬา)
งานที่รับผิดชอบ::: หัวหน้าสำนักงานกิจการนักเรียน
นายอนุชิต  ไชยแก้ว
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพครู
วุฒิการศึกษา::ศษ.บ.(พลศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ::  กีฬาเทคคอนโด
website::: TAE KWON DO KKS
นายอดิศร  กล้าหาญ
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
งานประกันคุณภาพการศึกษา, งานแผนงานโครงการ, งานหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::ค.บ.(พลศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ::ฟุตบอล,
website::: ครูกวางพลศึกษาแก่งคอย
นายมานะ มอไธสง
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
งานสารสนเทศ, งานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระฯ
วุฒิการศึกษา::ค.บ.(พลศึกษา)
website:::ปิงปอง

นายศราวุธ ศิลาราช
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา::ศษ.บ.(พลศึกษา)