Get Adobe Flash player

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Web Browser Firefox หรือ Internet Explorer

โปรแกรมสารสนเทศ

สถิติเว็บไซต์

We have guests online
นายประกิต เตโช
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
แผนงานหมวด
วุฒิการศึกษา ค.บ.(พลศึกษา)
นายฉัตรชัย สุวรรษโชติ
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
พัสดุและประชาสัมพันธกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา:::กศ.บ.(พลศึกษา), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

นางศิวิไล กสิกิจสกุลผล
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:: ค.ม.
งานที่รับผิดชอบ: ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ,หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน,
งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
E-mail:: CLOAKING

นางดนิตา ประเสริฐสุด
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ
งานที่ปรึกษาพัสดุกลุ่มสาระฯ
วุฒิการศึกษา::ค.บ.(การบริหารการศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ:::
หัวหน้างานพัสดุ
นายวิทูร สอนสระคู
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการ
หัวหน้างานกีฬากลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::: วท.บ.(การฝึกและการจัดการกีฬา)
งานที่รับผิดชอบ::: หัวหน้าสำนักงานกิจการนักเรียน
นายกฤติน หันพิมาย
ตำแหน่ง:::ครู
งานวัดผล, งานธุรการ กลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::กศ.บ.(พลศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ:: หัวหน้างานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

Website::
sites.google.com/site/ma1saymasay/
นายอนุชิต  ไชยแก้ว
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพครู
วุฒิการศึกษา::ศษ.บ.(พลศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ::  กีฬาเทคคอนโด

นายอดิศร  กล้าหาญ
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
งานประกันคุณภาพการศึกษา, งานแผนงานโครงการ, งานหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::ค.บ.(พลศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ::ฟุตบอล,
website:::https://sway.com/m6axlinSzH6mXF1v
นายมานะ มอไธสง
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
งานสารสนเทศ, งานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระฯ
วุฒิการศึกษา::ค.บ.(พลศึกษา)
website:::ปิงปอง