Get Adobe Flash player

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Web Browser Firefox หรือ Internet Explorer

สวนพฤกษศาสตร์โปรแกรมสารสนเทศ

สถิติเว็บไซต์

We have guest online

นางมยุรา หัสดินรัตน์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ประกันคุณภาพนักเรียน,
วุฒิการศึกษา ค.บ.(คหกรรม)
งานที่รับผิดชอบ งานโภชนาการ, หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน, ฝ่ายจัดซื้อสหกรณ์
website ขนมไทย by มยุรา
นายวีระศักดิ์ บุญยโรจน์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ (ฝ่ายงานช่าง)

นิเทศภายในกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา ค.บ.(บริหารการศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายปฏิวัติ บุญนะฤธี
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


วุฒิการศึกษา ค.บ.( เกษตรศาสตร์)
งานที่รับผิดชอบ หัวหน้าคณะสีเขียว
นางรุ่งอรุณ พันธีร์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

พัสดุกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา ค.บ.(คหกรรมทั่วไป)
งานที่รับผิดชอบ พัสดุโครงการอาหารกลางวัน, งานโภชนาการ


นางสำราญ  บุญนะฤธี
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา::ค.บ.(คหกรรมศาสตร์)
งานที่รับผิดชอบ:::งานโภชนาการ,สหกรณ์โรงเรียน

นางสุภาวดี วิโรจน์จิราภรณ์
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการเงิน


นางสาวหนึ่งหทัย ภู่สมุทร
ตำแหน่ง:::ครู
วุฒิการศึกษา::ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)
งานแนะแนว
website:: งานแนะแนวโรงเรียนแก่งคอย
นางสาวนลินรัตน์ จันทร์น้อย
ตำแหน่ง:::ครู
วุฒิการศึกษา::บธ.บ.(การเงินและบัญชี)
งานการเงิน
website::: ครูเล็ก
นางสาวกรกนก  เฉลิมชัย
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา::ศศ.บ.(จิตวิทยา)
website:: Kru Yui - Guidance
นายอภิชาติ  เถื่อนวงษ์
ตำแหน่ง::: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา::ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
งานที่รับผิดชอบ:::ฝ่ายอาคารสถานที่,พัสดุกลาง, จราจรและความปลอดภัย
นางปณิธี  พัฒนธรรมคุณ
ตำแหน่ง::: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา::วท.บ.(คหกรรมศาสตร์)
งานที่รับผิดชอบ:::งานโภชนาการ, ธนาคารโรงเรียน
website:::วิชาอาหารจานเดียว
นายศุภกร  สอนศรี
ตำแหน่ง::: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา::
website:: เฮ้ยเกษตร สไตล์ครูเดย์
นางสาวศศิธร  มีคุณ
ตำแหน่ง::: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา::
website::: เบเกอรี่ By ครูกิ๊ฟ
นางสาวภคพร  งามประเสริฐสิทธิ์
ตำแหน่ง::: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา::วท.บ.(คหกรรมศาสตร์)
เว็บไซต์::: งานบ้าน
นางสาวธิติมา  อู่พิทักษ์
ตำแหน่ง:::พนักงานราชการ
website:: Do&Make byT.vitamint
นางสาวอรอุมา  พนุอินทร์
ตำแหน่ง::: ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา::คษ.บ. (ออกแบบแฟชั่น)