Get Adobe Flash player

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Web Browser Firefox หรือ Internet Explorer

โปรแกรมสารสนเทศ

สถิติเว็บไซต์

We have guests online
นายกรพจน์ พูลเมือง
ตำแหน่ง:::ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

วุฒิการศึกษา::ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ::โสตทัศนศึกษาโรงเรียน,
ควบคุมฝึกซ้อมวงโยธวาทิต
website::: kornpotonline
นางภิญญาพัชย์ เอี่ยมกมล
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา::ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ::งานชุมชนสัมพันธ์
นายโดม นะทะปาน
ตำแหน่ง:::ครู
ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ

วุฒิการศึกษา::ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ::ควบคุม ฝึกซ้อมวงโยธวาทิต, งานสื่อนวัตกรรม
website:::https://sway.com/OAZLKOlfxvHgBv4h
นางพิรุณพร  แสงภักดี
ตำแหน่ง:::ครู
วุฒิการศึกษา::ศศ.บ.(ภาพพิมพ์)
งานที่รับผิดชอบ::งานชุมชนสัมพันธ์
นายชลธิชา  สุขะ
ตำแหน่ง:::ครู

วุฒิการศึกษา::ศศ.บ.(ุดุริยางค์ไทย)
งานที่รับผิดชอบ::งานชุมชนสัมพันธ์
นางสาวธัญญ์นภัส  โชคศิริวิริยกุล
ตำแหน่ง:::ครู 
วุฒิการศึกษา:: (นาฎศิลป์)

นายนพพล  มีสง่า
ตำแหน่ง::ครู
วุฒิการศึกษา::กศ.บ. (ทัศนศิลปศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ::งานชุมชนสัมพันธ์
นางสาวประภัสสร  ศรีคุ้ม
ตำแหน่ง::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา::  (นาฎศิลป์ไทยศึกษา)