Get Adobe Flash player

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Web Browser Firefox หรือ Internet Explorer

สวนพฤกษศาสตร์โปรแกรมสารสนเทศ

สถิติเว็บไซต์

We have guests online

นายกรพจน์ พูลเมือง
ตำแหน่ง:::ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

วุฒิการศึกษา::ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ::โสตทัศนศึกษาโรงเรียน,
ควบคุมฝึกซ้อมวงโยธวาทิต
website::: kornpotonline , กีตาร์
นางภิญญาพัชย์ เอี่ยมกมล
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา::ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ::งานชุมชนสัมพันธ์
website:: การละครตะวันตก
นายโดม นะทะปาน
ตำแหน่ง:::ครู
ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ

วุฒิการศึกษา::ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ::ควบคุม ฝึกซ้อมวงโยธวาทิต, งานสื่อนวัตกรรม
website:::  เครื่องดนตรีสากล
นางพิรุณพร  แสงภักดี
ตำแหน่ง:::ครู
วุฒิการศึกษา::ศศ.บ.(ภาพพิมพ์)
งานที่รับผิดชอบ::งานชุมชนสัมพันธ์
website:: ทัศนธาตุ
นายชลธิชา  สุขะ
ตำแหน่ง:::ครู

วุฒิการศึกษา::ศศ.บ.(ุดุริยางค์ไทย)
งานที่รับผิดชอบ::งานชุมชนสัมพันธ์
website:: การฝึกท่องโน๊ตดนตรีไทยเบื้องต้น
นางสาวธัญญ์นภัส  โชคศิริวิริยกุล
ตำแหน่ง:::ครู 
วุฒิการศึกษา:: (นาฎศิลป์)
website:::การละคร , Thai Dance M.3 By Kru Nun

นายนพพล  มีสง่า
ตำแหน่ง::ครู
วุฒิการศึกษา::กศ.บ. (ทัศนศิลปศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ::งานชุมชนสัมพันธ์
นางสาวประภัสสร  ศรีคุ้ม
ตำแหน่ง::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา::  (นาฎศิลป์ไทยศึกษา)
website ::: การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง , Thai Dance M.4 By Kru Mai