Get Adobe Flash player

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Web Browser Firefox หรือ Internet Explorer

สวนพฤกษศาสตร์

โปรแกรมสารสนเทศ

สถิติเว็บไซต์

We have guests online
คลิก>>> บทเรียนออนไลน์  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร TCP (Total Conversation Program)

นางสาวมาลาวัลย์ เขียวแก้ว
ตำแหน่ง:::ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
งานที่รับผิดชอบ::หัวหน้าระดับชั้น ม.3, หัวหน้าลูกเสือ ม.1


นางเรณู อ่ำพันธ์
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา::กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
งานที่รับผิดชอบ::หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางจิราภรณ์ หินเพ็ชร
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา::ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
งานที่รับผิดชอบ: ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
นางรัชนี สุขสมัย
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการ
พิเศษ
เลขากลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
งานที่รับผิดชอบ::หัวหน้าสำนักกลุ่มบริหารทั่วไป, หัวหน้าระดับชั้น ม.6

นางสาววาสนา เล็กมณี
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการ
พิเศษ
วุฒิการศึกษา::ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ::งานแผนงานสารสนเทศและประเมินผลกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางฐิติพร  ยอดดี
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา::ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
งานที่รับผิดชอบ::งานส่งเสริมประชาธิปไตย
นางอุไรวัน  บุญคุ้ม
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา::
นางวลัยพร สอนสระคู
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา::กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ,ศศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
งานที่รับผิดชอบ::
นางสาวศศิธร ลิ่มพิทักษ์
ตำแหน่ง:::ครู ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา::ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศษ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา), ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
งานที่รับผิดชอบ::ผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ,
ครูผู้ประสานงานโครงการ AFS, ครูผู้ประสานงานโครงการ NIHONGO Partners
นางสาวนันทรัตน์  แสงสวัสดิ์
ตำแหน่ง:::ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา::
นางสาวธนวรรณ มีสมบูรณ์
ตำแหน่ง:::ครู
วุฒิการศึกษา::
นางพัชรพร หอมยิ่ง
ตำแหน่ง:::ครู

วุฒิการศึกษา:: ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ::เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระเลขานุการยาเสพติด
นางสาวสมพิศ พรรดา
ตำแหน่ง:::ครู

นิเทศกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::ศษ.บ. (ภาษาจีน) , ศศ.ม. (การแปลภาษาจีน)
งานที่รับผิดชอบ::กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
website::sites.google.com/site/khruboom
นางสาวพร้อมฝน  วงศ์พุทธิ์
ตำแหน่ง:::ครู

วุฒิการศึกษา::ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) 
งานที่รับผิดชอบ::โครงการอาหารกลางวัน, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, สหกรณ์โรงเรียน

นางสาวเกื้อกูล  แก่นไชย 
ตำแหน่ง:::ครู

นิเทศกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
งานที่รับผิดชอบ::
website::Teacher Waan Classroom
นางสาวณัฐวรรณ  โมราวงค์
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา::กศ.บ. (ภาษาจีน) 

นางสาวฎาวิชชา พัชรพลรักษ์
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา:::ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
Website::: Part of Speech
นางสาวธณภร แก้วเขียว
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา::
นางสาวภิรญา  เชื้อเล็ก
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา::ศศ.บ.(ภาษาศาสตร์)
นางสาวพรพิสาข์ จุนขุนทด
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา::ศศ.บ.(ภาษาศาสตร์)

นายวชิระ อิโน
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา::ศศ.บ.(ภาษาศาสตร์)