Get Adobe Flash player

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Web Browser Firefox หรือ Internet Explorer

สวนพฤกษศาสตร์โปรแกรมสารสนเทศ

สถิติเว็บไซต์

We have guests online

นางกมลพร สุวรักษ์
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)

งานที่รับผิดชอบ::พัสดุงานวิชาการ
website:: การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
นางสาวนภาภรณ์ คงเนียม
ตำแหน่ง::: ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ,หลักสูตรและการจัดการเรียนกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา ::
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)

งานที่รับผิดชอบ:: การเงินโครงการอาหารกลางวัน,
งานตรวจสอบภายในการเงินและบัญชี, งานควบคุมภายใน
website::: สถิติ
นางแก้วใจ ชัยศิริ
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ
งานทะเบียนวัดผลกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
website::: เซต
งานที่รับผิดชอบ::หัวหน้างานวัดผล
นางสาวศิรปภัสร์ คัมภีระ
ตำแหน่ง:::ครู
งานทะเบียนวัดผลกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา:: ค.บ.(คณิตศาสตร์) ,บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
งานที่รับผิดชอบ::งานทะเบียนวัดผล, งานโภชนาการ
website:::
ฟังก์ชันเอกซ์โปแนนเชียล
นายวิทยา นิลสกุล
ตำแหน่ง:::ครู
หลักสูตรและการจัดการเรียนกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::ศษ.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ::งานแผนงานสารสนเทศและประเมินผล
website:: ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยครูวิทยา นิลสกุล


นางพัชรีย์  ช้างงาม 
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการ
เหรัญญิกกลุ่มสาระ, หลักสูตรการจัดการเรียนสาระ, งานทะเบียนวัดผลกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::ค.ม.(บริหารการศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ::เจ้าหน้าที่การเงินโครงการอาหารกลางวัน
website:: อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคา
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา::
website ::: พีทาโกรัส
นางชนานันท์  จะตุคะมา
ตำแหน่ง:::ครู
งานห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
งานที่รับผิดชอบ::สหกรณ์โรงเรียน, ตรวจสอบภายในการเงินและบัญชี, ควบคุมภายใน
website ::: อนุกรมเลขคณิต
นางสาวขนิษฐา  สะโดอยู่
ตำแหน่ง:::ครู ผู้ช่วย
พัสดุกลุ่มสาระ, งานสื่อและเทคโนโลยีกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::ค.บ.(คณิตศาสตร์)
งานที่รับผิดชอบ::เจ้าหน้าที่พัสดุโครงการอาหารกลางวัน, สหกรณ์โรงเรียน
website::: คณิตพาเพลิน , การให้เหตุผล


นางสาวนิรมล  หนุนวงษ์
ตำแหน่ง:::ครู ผู้ช่วย
เลขานุการกลุ่มสาระ, หลักสูตรและการจัดการเรียนกลุ่มสาระ, งานทะเบียนวัดผล, ห้องสมุดกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::ศษ.บ.(คณิตศาสตรศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ::งานวิชาการ,สหกรณ์โรงเรียน,คณะกรรมการดูแลห้องน้ำหญิง,
งานแผนงานสารสนเทศและการประเมินผล

website:::  ความน่าจะเป็นจำนวนเชิงซ้อน ,
สถิติและข้อมูล
นางสาวภัทรานิษฐ์  รักษาศรี
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
งานวิจัยกลุ่มสาระ, นิเทศภายในกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::วท.บ.(คณิตศาสตร์)
งานที่รับผิดชอบ::สหกรณ์โรงเรียน, งานพัสดุ/บัญชีงานโภชนาการ
website::: พหุนาม
นางสาววัชรินทร์  ยอดคัดเค้า
ตำแหน่ง:::ครู
สารสนเทศกลุ่มสาระ, ห้องสมุดกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
website::: เลขยักกำลัง , อัตราส่วนและร้อยละ
นางสาวสุนีย์  มะลิซ้อน
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
งานห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระ, นิเทศภายในกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา:::ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
งานที่รับผิดชอบ::ตรวจสอบภายในการเงินและบัญชี
website ::: โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
นางสาวสุพิณญา  ฝูงดี
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
พัสดุกลุ่มสาระ, งานวิจัยกลุ่มสาระ, งานห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
website::: เลขยกกำลัง
นางสาวเสาวลักษณ์  ทองหิน
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
สารสนเทศกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา:: ค.บ.(คณิตศาสตร์)
website ::: การแปลง

นางสาวบุษบา  บุนรสิงห์
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
งานห้องสมุดกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::ค.บ.(คณิตศาสตร์)
website::: บทประยุกต์ 1
นางสาวพัชฎาภรณ์ กุลวัฒชัยสีห์
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา::กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
website::: ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
นายอาทิตย์ บัวเงิน
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา::กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
website::: การบวกลบเศษส่วน
นางสาวเล็กสุดา  หงษ์ทอง
ตำแหน่ง:::ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา::วท.บ.(คณิตศาสตร์)
website::: อัตราส่วนและร้อยละ
นายอนุรักษ์  ไศโยธา
ตำแหน่ง:::ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา::วท.บ.(คณิตศาสตร์)
website::: การแยกตัวประกอบของพหุนาม

 

ฟังก์ชัน

เอกซ์โปแนนเชียล