Get Adobe Flash player

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Web Browser Firefox หรือ Internet Explorer

สวนพฤกษศาสตร์โปรแกรมสารสนเทศ

สถิติเว็บไซต์

We have guests online

นางสาวทิบมณี เยาวกูล
ตำแหน่ง:::ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::ค.บ.(ภาษาไทย)
งานที่รับผิดชอบ::งานสารบรรณ
website::: กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง , การผันเสียง
นางวิภาวรรณ เรืองวิรัตน์
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย)
งานที่รับผิดชอบ::หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
E-mail:: CLOAKING
website::หลักการใช้คำราชาศัพท์
นางสาวหนึ่งฤทัย รัตนะ
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา:: ศศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
งานที่รับผิดชอบ::
ตารางสอน
web:: สื่อสิ่งพิมพ์ฯ , ครูพี่หนึ่ง

นางสาวรองรัตน์  ทองมาลา
ตำแหน่ง::
ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:: ค.บ. (ภาษาไทย)
งานที่รับผิดชอบ::
website:: โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์
นางสาวมนัญชยา อิศรางกูร ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:::ครูชำนาญการ

วัดผลกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::กศ.บ.(ภาษาไทย)
งานที่รับผิดชอบ::สารสนเทศวิชาการ
website:: กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน , Thai Lanquaqe
นางสาววิภาวดี ริบุญมี
ตำแหน่ง::
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:: ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
งานที่รับผิดชอบ::หัวหน้า To be number one
WEB Site:: วิชาภาษาไทย6 , ครูภาษาไทย
นางสาวนิดตะยา สุขรี
ตำแหน่ง::
ครู
วุฒิการศึกษา::ศศ.บ.
งานที่รับผิดชอบ::
website::: เห็นแก่ลูก
นายปฐมพงษ์ มะลาศรี
ตำแหน่ง::
ครู
วุฒิการศึกษา:: คบ. (ภาษาไทย)
งานที่รับผิดชอบ::หัวหน้าคณะชมภูภิงค์
นางปิยพร  ใยสิงห์สอน
ตำแหน่ง::
ครู
วุฒิการศึกษา:: คบ. (ภาษาไทย)
งานที่รับผิดชอบ::
website:: เรียนรู้กับครูภาษาไทย
นางสาวจันทิภา กบิลโรจน์
ตำแหน่ง::
ครู
วุฒิการศึกษา:: กศ.บ. (การสอนภาษาไทย)
งานที่รับผิดชอบ::
web site::: บทเรียนครูก้อย
นางสาวพริศา จันทะเลิศ
ตำแหน่ง::
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา:: ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
งานที่รับผิดชอบ::บรรณารักษ์
website:: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
นางสาวเกตุสุดา กิ้งการจร
ตำแหน่ง::
ครู ผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา:: ค.บ. (ภาษาไทย)
งานที่รับผิดชอบ::
web site:: กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ,   อาหารในวรรณคดี
,  ครูเกตุสุดา
นางสาวสาวิตรี  สุวรรณประภา
ตำแหน่ง::ครู ผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ::ค.บ. (ภาษาไทย)
website:: การสร้างคำในภาษาไทย
นางสาวนภาพร  ใยดี
ตำแหน่ง::ครู ผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ::ค.บ. (ภาษาไทย)
website:: การเขียนเรียงความ
นางสาวณิชามล  อายุยืน
ตำแหน่ง::ครู ผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ::ค.บ. (ภาษาไทย)
website:: วิชาภาษาไทย 5
นางสาวธินัดดา  จันทร์ขอนแก่น
ตำแหน่ง::ครู ผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ::ค.บ. (ภาษาไทย)
website:: วรรณกรรมปัจจุบัน