Get Adobe Flash player

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Web Browser Firefox หรือ Internet Explorer

สวนพฤกษศาสตร์โปรแกรมสารสนเทศ

สถิติเว็บไซต์

We have guests online

นางลักษมน เทียนลม
ตำแหน่ง::: ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::: ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
งานที่รับผิดชอบ::: หัวหน้างาน ICT, หัวหน้างานประชาสัมพันธ์, 
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
web site:::           

การสร้างเว็บเพจ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวจริญญา ม่วงจีน
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา  วส.บ. (สารสนเทศศึกษา), วค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
งานที่รับผิดชอบ  งานทะเบียนวัดผล,แผนงานฯงาน ICT
web site
สื่อออนไลน์แบบโมบายเลิร์นนิ่ง
นางสาวธณัฐภรณ์ สนิทมาก
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วัดผลกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),วท.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
งานที่รับผิดชอบ  หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน,งานประชาสัมพันธ์,งานธนาคารโรงเรียน
web site
บทเรียนออน์ไลน์ครูทิว
บทเรียนออน์ไลน์ รายวิชาการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
นายบัญชา เพชรบุรี
งานโสตทัศนศึกษา
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ ระบบเครือข่าย, DMC
web site
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางปราณี เณรแตง
ตำแหน่ง  ครู ชำนาญการ
งานพัสดุกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ พัสดุงานคอมพิวเตอร์,ประชาสัมพันธ์
web site  ิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1 , วิชาการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
นางยุพารัตน์  ทุตาสิต
ตำแหน่ง  ครู
วุฒิการศึกษา ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา​)
งานที่รับผิดชอบ งานกยศ.งานธนาคารโรงเรียน,งานสารสนเทศ
เว็บไซต์ 
ครูอ้อม

นางสาวอุษารัตน์ ดาวลอย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
website:: USARAT  DAOLOI
นางสาวอังศนา​  ข่อยจัตุรัส
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ​)
งานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการ
website:::  เทคโนโลยีสารสนเทศ2
นางสาวจารุวรรณ  มอไธสง
ตำแหน่ง  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (สื่อนฤมิต​)
งานที่รับผิดชอบ
website:: เทคโนโลยีสารสนเทศ