Get Adobe Flash player

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Web Browser Firefox หรือ Internet Explorer

โปรแกรมสารสนเทศ

สถิติเว็บไซต์

We have guests online
นางลักษมน เทียนลม
ตำแหน่ง::: ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา::: ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
งานที่รับผิดชอบ::: หัวหน้างาน ICT, หัวหน้างานประชาสัมพันธ์, 
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
web site:::          
การสร้างเว็บเพจ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจริญญา ม่วงจีน
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ 
วุฒิการศึกษา  วส.บ. (สารสนเทศศึกษา), วค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
งานที่รับผิดชอบ  งานทะเบียนวัดผล,แผนงานฯงาน ICT 
web site
http://jarinya.ning.com/
https://sites.google.com/site/kksict31101/
นางสาวธณัฐภรณ์ สนิทมาก
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วัดผลกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),วท.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
งานที่รับผิดชอบ  หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน,งานประชาสัมพันธ์,งานธนาคารโรงเรียน
web site
บทเรียนออน์ไลน์ครูทิว
บทเรียนออน์ไลน์ รายวิชาการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
นายบัญชา เพชรบุรี
งานโสตทัศนศึกษา
ตำแหน่ง  ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ ระบบเครือข่าย, DMC
web site 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางปราณี เณรแตง
ตำแหน่ง  ครู
งานพัสดุกลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ พัสดุงานคอมพิวเตอร์,ประชาสัมพันธ์
web site
sites.google.com/site/praneekkv/

นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
ตำแหน่ง  ครู
เลขากลุ่มสาระ
วุฒิการศึกษา  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
งานที่รับผิดชอบ  งานธนาคารโรงเรียน, EMIS, งานปกครอง
website
sites.google.com/site/krunokwanpen/

นางยุพารัตน์  ทุตาสิต
ตำแหน่ง  ครู
วุฒิการศึกษา ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา​)
งานที่รับผิดชอบ งานกยศ.งานธนาคารโรงเรียน,งานสารสนเทศ
website
https://sites.google.com/site/kruaomit/

นางสาวอังศนา​  ข่อยจัตุรัส
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ​)
งานที่รับผิดชอบ  งานวิชาการ
website:::
https://sway.com/DsmjwJWbINr6mDyV