Get Adobe Flash player

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Web Browser Firefox หรือ Internet Explorer

สวนพฤกษศาสตร์โปรแกรมสารสนเทศ

สถิติเว็บไซต์

We have guests online

พ.ศ.2494
ตั้งโรงเรียน โดยอาศัยเรียนกับวัดแก่งคอย มีนายฉ่ำ ทองคำ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ. 2494
ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จำนวนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเปิดอาคารใต้ถุนสูง 4 ห้องเรียน 
ในที่ดิน 6 ไร่ ซึ่งพระพายัพพิริยกิจ ยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ กรมวิสามัญศึกษา (อาคารหลังที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอน พ.ศ.2515) 
พ.ศ.2497
พระ พายัพพิริยกิจยกที่ดินให้ 12 ไร่ ติดถนนสุดบรรทัด และถนนอุไรรัตน์ ประชาชนบริจาคซื้อ อีกประมาณ 10 ไร่ 2 งาน จอมพล ป. พิบูลสงคราม บริจาคหนึ่งแสนบาทจัดสร้างอาคารขนาด 8 
ห้องเรียน แบบ ป. มาลากุล ใต้ถุนสูง บ้านพักครู 4 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง ซึ่งต่อมาใช้เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนแก่งคอยประชาศึกษา (โรงเรียนราษฎร์มูลนิธิ) ในความอุปการะของสมาคมวัฒนธรรมฝ่ายหญิงจังหวัดสระบุรี 
พ.ศ.2505
พระ พายัพพิริยกิจเสนอที่ดินติดถนนอุไรรัตน์ เขตติดต่อทางรถไฟให้ 12 ไร่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินจำนวน 6 ไร่ ของโรงเรียนแก่งคอยเดิม กรมวิสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้สองแสนบาท สมทบ แต่ไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ จึงคืนเงินให้กรมวิสามัญศึกษาไป 
พ.ศ.2509
จังหวัด ได้พิจารณากับกรมวิสามัญศึกษา เพื่อรวมกิจการระหว่างโรงเรียนแก่งคอย กับโรงเรียนแก่งคอย ประชาศึกษา (โรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนราฎร์) และได้ย้ายมาเรียนรวมกัน ที่อาคารของ โรงเรียนแก่งคอยประชาศึกษา ซึ่งมีเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน โฉนดหมายเลขที่ 2665 , 612 และ 546 รวม 3 ใบ เก็บที่สรรพากร จังหวัดสระบุรี 
พ.ศ.2511
กรม วิสามัญให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสม แบบ2 (คมส.2) รุ่น 2 ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู สถานเพาะชำ โรงฝึกงานการช่างเกษตร ห้องสมุด และอาคารเรียนชีวเกษตร 
พ.ศ.2512
สร้างอาคารคหกรรม บ้านพักภารโรง ห้องประชุมและโรงอาหาร 
พ.ศ.2513
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท (คมช.) รุ่น 7 
พ.ศ.2514
สร้างบ้านพักครู อาคารอุตสาหกรรมศิลป์ 
พ.ศ.2515
สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ได้รับการยกฐานะเป็นโรงเรียนชั้นเอกผู้บริหารปรับขยาย จากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ 
พ.ศ.2516
ที่ดิน ของโรงเรียนจำนวน 22 ไร่ 2 งาน ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างบนที่ดิน ทั้งหมด 19 รายการ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม หมายเลข 39681 
พ.ศ.2517
ก่อตั้งสมาคมครู-ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่าโรงเรียนแก่งคอย จดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2517 
พ.ศ.2519
สร้างบ้านพักครู 2 หลัง และต่อเติมอาคารเรียน 216 จำนวน 8 ห้องเรียน 
พ.ศ.2520
กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ.2522
ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2522 เขตการศึกษา 6 
พ.ศ.2523
สร้างอาคารเรียน 3 ชั้นแบบ 318 จำนวน 1 หลัง 
พ.ศ.2525
ได้งบพัฒนาจังหวัดจากผู้แทนราษฎร สร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พ.ศ.2527
สร้างโรงฝึกงานแบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง 
พ.ศ.2528
สร้างโรงฝึกงานแบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง 
พ.ศ.2529
สร้างอาคารเรียน แบบ 216 ล จำนวน 1 หลัง 
พ.ศ.2530
ได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรรุ่นที่ 3 ของกรมวิชาการ 
พ.ศ.2532
สร้างหอประชุมเอนกประสงค์แบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง 
พ.ศ.2535
สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) จำนวน 1 หลัง 
พ.ศ.2536
ได้รับประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าโรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ ดีมาก ของกรมอนามัย 
พ.ศ.2537
ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนจัดบรรยากาศการเรียนรู้ดีเด่น (โรงเรียนขนาดใหญ่) ปีการศึกษา 2536 เขตการศึกษา 6 
พ.ศ.2539
ได้ รับเกียรติบัตร โรงเรียนจัดบรรยากาศการเรียนรู้ดีเด่น (โรงเรียนขนาดใหญ่) ปีการศึกษา 2538 เขตการศึกษา 6 ห้องสมุดโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นห้องสมุดดีเด่นจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา 
พ.ศ.2540
ได้รับรางวัลชมเชยในการส่งโรงเรียนเข้าประกวดเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน 
จากกระทรวงศึกษาธิการได้รับคัดเลือกเป็นห้องปฏิบัติการศิลปศึกษาดีเด่น เขตการศึกษา 6 
พ.ศ.2543
ร่วมกับสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์)เปิดสอนนักศึกษา
ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี 
พ.ศ.2544

สร้างรั้วและป้ายชื่อโรงเรียน โดยการสนับสนุนจากสมาคมครู-ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่าโรงเรียนแก่งคอย

พ.ศ.2550
ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนยอดนิยม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
พ.ศ.2552 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
พ.ศ.2554 นายพชร จันทร์ศิริ ได้รับโล่เยาวชนดีเด่นระดับประเทศ จาก นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2555 -ได้ รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันชนะเลิศทำอาหารคาวหวาน เพื่อสุขภาพประเภทเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- นายยุทธพงศ์ นิ่มดิษฐ์ ได้รับโล่เยาวชนดีเด่นระดับประเทศ จากนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- นางสาวพรพิมล สดมี ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ระดับประเทศ กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภททีมหญิงในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2555 "อุบลราชธานีเกมส์" 
-ได้รับเกียรติบัตร สถานศึกษาพอเพียงที่เป็นแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ศ.2556 -สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วันพฤหัสที่ 20 มิถุนายน 2556