ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560  คลิกที่นี่
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ขอดำเนินการดังนี้
1. นักเรียนควรตรวจสอบรายชื่อให้ละเอียด ทุกหน้าของประกาศผลการคัดเลือก
2. นักเรียนที่มีรายชื่อ ลงชื่อรายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น.
บริเวณหน้าห้องทินนะลักษณ์ โดยตรวจสอบห้องรายงานตัวที่ป้ายประกาศของโรงเรียน 
3. มอบตัว ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 07.50 น. เป็นต้นไป

โดยตรวจสอบห้องรายงานตัวที่ป้ายประกาศของโรงเรียน  
** หากนักเรียนไม่ได้ดำเนินการใดๆ ใน 2-3 ถือว่าสละสิทธิ์***
Update : 05 Apr 2017
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560   คลิกที่นี่
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ขอดำเนินการดังนี้
1. นักเรียนควรตรวจสอบรายชื่อให้ละเอียด ทุกหน้าของประกาศผลการคัดเลือก
2. นักเรียนที่มีรายชื่อ ลงชื่อรายงานตัวในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 2 โดยตรวจสอบห้องรายงานตัวที่ป้ายประกาศของโรงเรียน 
3. มอบตัว ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 07.50 น. เป็นต้นไป

โดยตรวจสอบห้องรายงานตัวที่ป้ายประกาศของโรงเรียน  
** หากนักเรียนไม่ได้ดำเนินการใดๆ ใน 2-3 ถือว่าสละสิทธิ์***
Update : 04 Apr 2017

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560  คลิกที่นี่ 
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ขอดำเนินการดังนี้
1. ลงชื่อรายงานตัวในวันที่ 10 มี.ค.2560 เวลา 09.00-16.30น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 2
2. สอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมทินนะลักษณ์
3. มอบตัว ในวันที่ 2 เมษายน เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมทินนะลักษณ์
** หากนักเรียนไม่ได้ดำเนินการใดๆ ใน 1-3 ถือว่าสละสิทธิ์***
Update : 09 Mar 2017
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560   คลิกที่นี่
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ขอดำเนินการดังนี้
1. ลงชื่อรายงานตัวในวันที่ 9 มี.ค.2560 เวลา 09.00-16.30น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 2
2. สอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมทินนะลักษณ์
3. มอบตัว ในวันที่ 1 เมษายน เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมทินนะลักษณ์
** หากนักเรียนไม่ได้ดำเนินการใดๆ ใน 1-3 ถือว่าสละสิทธิ์***
Update : 08 Mar 2017
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม (โควตา)   คลิกที่นี่
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ขอให้มารายงานตัวในวันที่ 2 มี.ค.2560เวลา 09.00-12.00น. หากไม่รายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ และให้จัดเตรียมเอกสารในการรายงานตัว ดังนี้
1.ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.4
2. ปพ.1
3. สำเนาทะเบีัยนบ้านของนักเรียน รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
Update : 28 Feb 2017

<< Previous 1 2 3 4 5 Next >>