ทำเนียบผู้บริหาร

------------------------------------------------

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย

นายดุลชิตร์ มงคล

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

Deputy Director

รองผู้อำนวยการ

----------------

สามารถติดต่อได้ที่ Tel  :  036-244033

นางสาวรจนา สุวรรณภา

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวนิรมล ฤกษ์ดี

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นายธนพจน์ ธงศิลา

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวเสาวรส บุญทัน

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน